Defentry Integritet­spolicy

Hej och välkommen till vår Integritetspolicy för användandet av Defentry samt den tjänst som tillhandahålls på domänen.

Vi är måna om att skydda våra användares integritet, och denna Integritetspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.Denna Integritetspolicy (”Policyn”) gäller mellan Defentry AB, org.nr 559016-3217 (”Defentry”) och dig som användare (”Användare”, ”du” eller ”dig”) av Tjänsten. Defentry tillhandahåller innehållet och tjänsten (”Tjänsten”) på Defentry (”Webbplatsen”).

 1. Allmänt

  Genom att besöka Webbplatsen och använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av denna Policy. Du samtycker också till att vi behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som anges häri.

  Med ”Personuppgifter” avses all information genom vilken en fysisk person direkt eller indirekt kan identifieras. Detta innefattar till exempel namn, adress, IP-adress och e-postadress.

  Defentry är personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som samlas in via Tjänsten. Dina Personuppgifter samlas in med syftet att kunna tillhandahålla Tjänsten och för att upplysa dig om eventuella intrång du drabbats av. Mer specifika syften med insamlandet anges nedan.

  Du har rätt att få information om dina Personuppgifter och hur Defentry behandlar dem samt få felaktiga uppgifter rättade. Om du vill ta del av sådan information är du välkommen att kontakta Defentry skriftligen eller via e-post. Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke avseende behandling av dina Personuppgifter. Sådant tillbakadragande kan dock medföra att du inte längre kan använda Tjänsten. Tillbakadragande ska ske via post eller e-post, se nedan för WeZafe:s kontaktuppgifter.

 2. Lagring och gallring

  Samtliga av Defentry:s insamlade Personuppgifter lagras inom den Europeiska Unionen, eller annat land vilket EU-kommissionen bedömer uppfylla krav på adekvat säkerhet. I det fall du inte drar tillbaka ditt samtycke till Defentry:s behandling av dina Personuppgifter så kommer de att lagras och behandlas under sådan tid som det finns ett berättigat syfte till enligt vad som anges nedan.

 3. Säkerhet

  Defentry är måna om att skydda din integritet och behandlar dina Personuppgifter med stor tillförsikt. Defentry åtar sig att ha kommersiellt lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter är lämpligt skyddade.

 4. Defentry:s användande av personuppgifter

  Utöver vad som anges i Policyn kommer Defentry inte sälja eller på annat sätt dela med sig av dina Personuppgifter till tredje part.

  Defentry kommer använda dina Personuppgifter för följande syften: Informera dig om att någon sökt på huruvida din e-postadress, eller andra uppgifter kopplade till den, varit utsatt(a) för hackningsattacker; till din e-postadress skicka uppgifter om vilken information om dig som hackats; samt skicka erbjudanden, nyheter och information om Defentry:s tjänster. Defentry kan komma att dela med sig av dina Personuppgifter till: myndigheter och juridiska rådgivare för att tillvarata Defentry:s rättigheter i samband med ditt brott mot Villkoren eller Policyn; samt när det är nödvändigt för att efterleva gällande lagar och regler samt för att skydda Defentry och övriga Användare.

 5. Länkar

  Webbplatsen och Tjänsten kan, från tid till annan, länka till tredje parts hemsidor. Om du följer sådana länkar och besöker sådana hemsidor uppmanas du att läsa sådana sidors integritetspolicys. Defentry ansvarar inte för sådan tredje parts hantering av dina Personuppgifter.

 6. Tillägg och ändringar

  Den senaste versionen av Policyn återfinns alltid via webbplatsen www.defentry.com. Defentry förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar som träder i kraft två (2) veckor efter det att ändringarna i Policyn publicerats på Webbplatsen. Den senaste versionen av Policyn ersätter samtliga tidigare versioner. Vid besök på Webbplatsen och/eller användande av Tjänsten efter ändringarnas ikraftträdande anses ändringarna accepterade.

 7. Kontaktuppgifter

  Vill du få kontakt med oss gör du det enklast via e-post: info@defentry.com. Du kan även skriva till oss på följande adress: Defentry AB, Box 16406, 10327 Stockholm.

 8. Tvist och tillämplig lag

  Tvist i anledning av Policyn ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.